Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

5903 843e 500
Reposted fromfoods foods
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
Reposted fromgerundium gerundium viakamykowata kamykowata
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 04 2015

0853 b39e
Reposted fromgreens greens viainsanedreamer insanedreamer
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaa-antimatter a-antimatter
6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaMezame Mezame
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialittlefool littlefool
2494 2550 500

July 03 2015

2194 d1b3
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viacrystalline crystalline

July 02 2015

4543 d5cd
Reposted fromfoina foina viabreakaway breakaway
6177 8685
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca
5971 a04c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabreakaway breakaway
4354 f6e4
Reposted fromallay allay viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl